Borrbybygdens kulturarv III

Lantmäteriets skifteskarta för Tullstorp från 1836

Välkommen än en gång till Borrbybygdens kulturarv. Nu är det 2020 och här kommer avsnitt III.
Avsnittet ägnas helt åt Tullstorp. Författare är Bengt Olsson, som forskat om byn och vars vagga stått i just Tullstorp.
Bengt skriver: Nybyggaren Thuls var den förste som med spett och hacka bröt ny jord på backen drygt 1 km nordost om kyrkbyn Borrby i Ingelstad härad. Häradstillhörigheten för byn Tullstorp har skiftat genom seklerna mellan Ingelstad och Järrestad. Förleden av Tullstorp skall komma av mansnamnet Thuls/Thulf. Då Thuls var den förste på platsen fick nybygget namn efter honom – Thuls torp, dvs. Tullstorp.
Här fick Thuls och hans familj snart nya grannar som också började bryta den steniga jorden på backen och ett litet samhälle var under uppbyggnad. Den lilla byn kom att omfatta inalles 4 hemman.
När Thuls egentligen bröt mark för sitt nybygge är inte känt men Tullstorp finns belagt redan 1344, då Börge Thorkilsen Bing till Gladsax skänker en gård i Tullstorp till Tommarps kloster, vilket sker tiden närmast efter den 12 maj 1344 (Curt Wallin ”Tommarps Urkundsbok 1085-1600 del II”).
Tullstorps by har alltså existerat i åtminstone 675 år.

Även ruiner efter ett kapell har har hittats i Tullstorp och finns omnämnt i gamla handlingar.
Under  plöjning av den så kallade ”kyrkbacken” har benknotor och delar av skallar kommit i dagen. Frälsebonden Per Hansson berättar i ett dokument från år 1667, att omk. 30 meter från hans gård fanns då fortfarande resterna av detta kapell. Kapellet skall ha varit 60 fot långt och 25 fot brett.
Varför det en gång byggts ett kapell på platsen kan vi bara spekulera om. Kanske har platsen varit mera betydelsefull än vad vi känner till och ett arv från katolsk tid. Kapell under katolsk tid var i och för sig inget ovanligt, men sällan finns de dokumenterade.
I sockenbeskrivningen för Borrby den 29 maj 1667 nämns Per Hansson: ”Udi Borby Sogn liggendis imellem Ydstad och Cimbritzhaffn i Jærrestad Herridt, ligger en liden by Tulstorp kaldet. Vesten der fra paa en mands ager, Peder Hansen ved naffn, et pistollskud, er en liden höy oc backe, hvor om der saaes korn, hvar paa i gammel dage haffuer staet en liden kircke eller cappel, 60 födder lang och 25 föder bræd, med et lidet vaabenhuus foruden. Oc kiendis grundvollen aff kampsteen nogenledis, mens eller ligger smaa muursteen oc tagsteen, her oc der omkring adtspredt, hvor der plöyes oc saaes”. Transkriberat blir det såhär: ”I Borrby socken liggandes mellan Ystad och Simrishamn i Järrestads härad, ligger en liten by, Tullstorp kallad. Väster därom på en mans åker, Peder Hansen, på ett pistolskotts avstånd, är en liten hög och backe där det sås korn, har det i gamla tider stått en liten kyrka eller kapell, 60 fot lång och 25 fot bred, med ett litet vapenhus. Grunden av kampsten, utspritt här och där ligger mursten och taksten, här plöjs och sås det.”
Kyrkan eller kapellet skall ha varit 18 m långt och 7,5 m brett. Det var beläget ungefär där senare det gamla tegelbruket byggdes. Skorstenen till bruket fanns kvar långt senare och stod kvar, som jag kan minnas. Det måste ha varit en mäktig syn med kapellets siluett avtecknat mot himlen.

I jordrevningen 1670-71 (jordrevning var en uppmätning med snöre för att utstaka en jordäga och dess gräns i samband med skatteläggning) berättas om Tullstorps by; ”att uti denna by är 4 gårdar, som i förra tider hava varit cronogårdar, men för 60 år sedan, som berättas genom Mageskifte komna till de Rosenkransar, vilka till vederlagligen, till Konungen av Danmark hava avstådt något deras gods i Seeland.” Mageskifte betyder byte av likvärdig egendom.
I denna bygemenskap låg de 4 gårdarna uppe på backen till dess skiftet 1836 tvingade tre utav dem att lämna gemenskapen. Gård nr 2 fick ligga kvar, nr 1 flyttade ett antal hundra meter norrut, nr 4 flytta hundra meter söderut och nr 3 ett stycke åt sydost.
Det var här på nr 3 jag växte upp. På dessa backar har jag lekt ovetande om dess historia och om hur Thuls i ett avlägset fordom kämpat med att bruka den steniga jorden för sig och sin familj. När jag började min släktforskning hade jag föga aning om de släktled som levt här tidigare och att tre utav dessa gårdar senare skulle inlämmas i min egen forskning. Det var Per Hanssons farfar som är min första kända ana på denna gren i Tullstorp. Han slog sina bopålar i denna backiga mylla omk.1595 enligt mantal. Den tidigaste mantal jag hittat för Tullstorps by är daterad 1573, och belagda i byn är då bönderna Erik Truidssen, Philipus Lassen, Nils Sadtserssen och Olof Hoff.

På Lantmäteriets skifteskarta ses det fyra gårdarna som alla låg i klunga där Ängsberga gård ligger i dag. Per Hanssons gård var nr 1. Vägen vid kyrkbacken är markerad med streckade linjer. Kapellet är markerat med ett kryss på ett ungefär där det har legat.

Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

2 reaktioner på ”Borrbybygdens kulturarv III”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen