Fiber till Borrby

Information om fiberutbyggnad med anledning av Österlens krafts överklagande

Kommunen informerar:

140518: Information om fiberutbyggnad med anledning av Österlens krafts överklagande
Simrishamns kommun har ingått avtal med IP-Only om etablering av Simrishamns kommuns stadsnät, vilket innebär en kraftfull utbyggnad av ett mycket omfattande fibernät i kommunen. Det rör sig om en helhetslösning där IP-Only åtagit sig utbyggnaden av ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät i hela Simrishamns kommun. Syftet är att uppnå kommunens mål om att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha fiber senast 2020 och minst 40 procent ska ha fiber senast 2015.

För att uppnå detta har kommunen och IP-Only ingått ett antal avtal, vilka alla har en oskiljaktig koppling till varandra och tillsammans utgör en helhetslösning. Trots det har Österlens kraft valt ut ett av dessa avtal – som specifikt reglerar villkor för fiberanslutning av de kommunala verksamheterna – och begärt överprövning av detta. Förvaltningsdomstolen kommer att slutligen pröva detta, men under tiden är IP-Only förhindrat att fullfölja fiberanslutning av de kommunala verksamheterna. Detta påverkar dock inte den pågående byggnationen av fiber till hushållen och företagen i kommunen, vilken kommunen och IP-Only är överens om ska fullföljas enligt plan, även om det givetvis kan leda till vissa förseningar.

Anslutningsavtalet som överklagats gäller som sagt fiberanslutning av de kommunala verksamheterna till stadsnätet, men utgör i sig inte ett eget kommunalt fibernät. För att förtydliga ytterligare: inom ramen för samverkansavtalet byggs det inledningsvis ut ett fibernät till alla större orter samt distributionsnät inom dessa orter. Från distributionsnätet byggs sedan enskilda fiberaccesser – fiber från en eller flera centrala punkter i orten till en enskild villa eller flerfamiljsbostad. På samma sätt kommer det också att byggas ut en fiberaccess från närmsta centrala punkt till respektive kommunala verksamhet.

För kommunen finns det två skäl till varför utbyggnaden måste ske snabbt:

  1. För att leva upp till Region Skånes bredbandsmål om 40 procent fiberanslutning av hushåll och företag senast 2015 måste alla större orter få tillgång till det kommunala fibernätet så snart som möjligt
  2. Då kommunens nuvarande avtal avseende kommunikationstjänster till kommunala verksam­­heter går ut 2014, måste fiberanslutningar vara på plats till samtliga adresser före årets utgång om en ny offentlig upphandling av kommunikationstjänster ska kunna genomföras baserat på en enhetlig infrastruktur.

När Simrishamns kommun beslutade om val av samverkanspart för utbyggnad av fiber, var det, som också framgår av ovanstående, viktigt att hitta en part som kunde erbjuda ett helt öppet nät och som snabbt kunde bygga ut fiber i hela kommunen. Öppenhet är viktigt inte bara för valmöjligheterna för privatkunder, utan också för att en väl utbyggd öppen infrastruktur borgar för en enhetlig gränsyta för tjänsteleverantörer vid etablering av framtida offentliga e-tjänster inom t.ex. vård och omsorg.

Det ska avslutningsvis poängteras att vid de möten om kommunens framtida fiberutbyggnad som arrangerades under 2013 förde kommunen diskussion med samtliga infrastrukturägare som bedömdes kunna tillhandahålla en lösning, inklusive Österlens kraft. Vid dessa möten uppfattade inte kommunen att Österlens kraft var villiga att erbjuda en snabb utbyggnad i hela kommunen.

Vad händer nu?

Österlens kraft har satt igång en rättslig process som kommunen kommer att agera i med syfte att ge förvaltningsrätten all relevant information som berör överklagandet och på så sätt få möjlighet att genomföra utbyggnaden i sin helhet. Enligt vad som nämnts ovan påverkas dock inte den pågående byggnationen av fiber till hushållen och företagen. Så fort det framkommer något nytt kommer ny information.
Läs mer: Aktuellt om bredband i Simrishamn


Anders Nyman, Bredbandssamordnare
Simrishamns kommun
Kommunledningskontoret
Tel: 0414/81 91 42
Postadress: 272 80 Simrishamn
Besök: Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Hemsida: simrishamn.se
E-post: [email protected]

Rulla till toppen