Cikoriafabrik, ärtskalningsanstalt och torkeriet Zicka

Alla tre har funnits i Borrby.

Cikoriafabrik
I Åke Anderssons levnadsberättelse över sin far August Andersson, mångårig medarbetare på Otto – Verken, nämner Åke att ”under tiden hade Otto Olsson (Otto-Verkens grundare) köpt en större lokal i Borrby, som under och efter kriget använts som cikoriafabrik”.
Gamla Otto-Verken låg ungefär vid Dammgatan/Järnvägsgatan där som nu finns lägenheter.
Vad är då cikoria? Jo en vacker blå blomma. Roten torkades och maldes till ”kaffesurrogat sk ”surr”. Under andra världskriget kunde Sverige naturligt nog inte importera kaffe.

Ärtskalningsanstalt
I svenskspråkiga tidningar i USA kan man läsa mycket. I Pacific Tribune 31/3 1909 finns en notis från Skåne: ”Skalade ärter – en svensk industri. En icke blott för Skåne utan blott för hela Sverige ny industri skall inom kort sättas igång i Borrby, där ett bolag bildats för anläggande af en fabrik för tillverkning av skalade (skadade) ärter, ett fabrikat, som hittills uteslutande importerats och har hållits i högt pris. Maskiner för aktiebolaget Borrby ärtskalningsanstalt ha redan inköpts från Tyskland och man beräknar att kunna skala omkring 800 kilo om dagen.”
Var låg ”ärtskalningsanstalten”?

Torkeriet Zicka
Torkeriet Zicka omnämnt 1919 i Nordstjernan (även den en svensk tidning i USA). ”Eld utbröt d 8 februari i torkeriet Zicka i Borrby. Elden tog omedelbart stort omfång och det blef snart klart att intet stod att rädda. Hela det nybyggda komplexet med säsongens afverkning blef inom kort lågornas rof. De torkade produkterna, som utgjordes af morötter och hvitkål värderas till 75 000 kr, men voro försäkrade för endast 25 000 kr. Byggnaderna tillsammans med maskinerna voro försäkrade för tillhopa 45 000 kr. Torkeriet ägdes af ett tiotal lantbrukare, som göra en afsevärd förlust.
Även torkeriet ska ha legat där gamla Otto-Verken fanns.


Lisbet Helmersson
Borrby Byalag

 

 

Rulla till toppen