Borrby Backar naturområde – historik och karta

1940-talet bestod Borrby Backar av flera mindre naturområden skilda från varandra genom åkermark som fortfarande brukades (omkr. 8 ha).
År 1953 invigde BIF sin nya idrottsplats med tillhörande planteringar i Borrby Backar.

Järnvägen som tidigare delat Borrby Backar i en östlig och en västlig del försvann i början av 1970-talet och banvallen togs i bruk som en utmärkt naturstig som snart grönskade och blev ett mycket positivt tillskott till området. BIF har byggt ut med ytterligare träningsplaner och planteringar ända fram till banvallen.

Ridskolan som invigde sitt stora ridhus på 1980-talet har utvidgat sina hagar och beten.
1989 byggdes Sisselastigen i öst-västlig riktning från Scoutstugan till Skolan.

Under 1990-talet har stora helt nya planteringar skett norr och söder om Örumsvägen
i västra delen av området.

2000 Kyrkreservatet bildades – Odensjön skapades. 2003 bildas Naturföreningen Borrby Backar. Röjning och underhåll av stigar och vägar påbörjas.

Under 2007 återställdes Sisselastigen till ”nyskick”. Under 2008 och 2009 har Banvallen renoverats och byggts om till ”rollatorstandard”, och en ny period av intensiv björnlokebekämpning inleddes.
2010 restaurerades Per Pers väg till kombinerad gång- och ridväg.

Under 2011 och 2012 har gångstigen norr om idrottsplatsen röjts och gräset klippts
och årligt underhåll av stigar och vägar fortsatt. Under hösten 2012 genomfördes röjning av buskar och träd på den kombinerade dammvallen/ körvägen från kyrkan norrut förbi Präst-
ängen till Sisselastigen. Under våren 2013 justerades och färdigställdes körvägen.

Under oktober 2013 gjordes en omfattande röjning av björk och sly vid Odensjöns södra del. En stig runt sjön med fin utsikt över våtmark och kulturlandskap skapades.
I mars 2014 kom en ny, rejäl bro på plats över Byåran norr om kyrkan.

2015 Vertikalklippning av träden längs banvallen gav bättre framkomlighet.
En genomgripande rensning av Byåran utmed banvallen fick bäcken att porla igen.
2016 byggdes en ny gångstig med beläggning av singel nordväst om kyrkan, bakom Berget.
Bekämpning av björnlokebestånden fortsätter.

Naturområdet Borrby Backar utgör idag (2017) en sammanhängande areal på omkring 30 ha (skog, betesmark, sjöar, vattendrag och våtmarker).

Borrby Backar är ett mycket viktigt och flitigt utnyttjat natur- och närrekreationsområde som är väl värt att utveckla, vårda och värna – nu och i framtiden.

Åke Rosenqvist, Borrby i februari 2017.

Skriv gärna ut kartan Borrby Backar

borrby-backar-kartan-2014

Rulla till toppen